Mediacja

Dzień mediacji: środa

W naszym Centrum, doświadczony mediator z wieloletnią praktyką, w sprawach okołorozwodowych, rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych oraz karnych, zajmie się powierzoną sprawą tak, aby znacząco pomóc stronom konfliktu w znalezieniu możliwie najbardziej korzystnych rozwiązań. Zadba z należytą starannością o wszystkie poruszone i powierzone sprawy. Zapewni taki przebieg procedury mediacyjnej, aby każda ze stron, w jej ramach, mogła dbać o swoje interesy merytoryczne. Mediator może skutecznie przyczynić się do złagodzenia konfliktu lub jego wygaszenia.

Konfliktu nie da się wyeliminować z naszego życia. Do sytuacji spornych, nieporozumień i ich eskalacji dochodzi we wszystkich ludzkich relacjach. Wówczas, współuczestnicy mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej tj. mediatora – bezstronnego, nieopowiadającego się po żadnej ze stron i neutralnego co do przedmiotu sporu.

Celem mediacji jest rozwiązanie praktycznego problemu z jakim zgłaszają się strony. Często widoczny jest, podobnie jak w terapii, nieprawidłowy szlak komunikacji   międzyludzkich,  w tym przypadku, osób związanych wspólnym problemem.

Doraźny cel, jakim jest wypracowanie porozumienia powoduje, iż mediacja jest procedurą krótkoterminową. Nie pracuje się ściśle nad korygowaniem osobowości, zakłóconej komunikacji na płaszczyznach rodzinnych i innych, lecz dąży do ustalenia zasad regulujących interakcję, czy określeniu wzajemnych zobowiązań. Jeżeli wypracowując porozumienie, ugodę, udaje się przy tym trwale polepszyć wzajemną relację, zmienić optykę, spojrzenie na zaistniały problem, jest to dodatkowo cenny rezultat.

Udział w mediacji opiera się na zasadzie dobrowolności. Polega ona, na wyrażeniu zgody przez strony konfliktu na uczestnictwo, a także zasadzie poufności, rozumianej jako obowiązek zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji. Dotyczy to mediatora jak również stron, którym zasada ta, zapewnia prywatność, komfort i bezpieczeństwo przebiegu mediacji. Zadaniem mediatora, jest nie tylko podjęcie wspólnej pracy z jej uczestnikami w wypracowywaniu konstruktywnej i satysfakcjonującej ugody, ale uwidocznienie, że konflikt może być traktowany, jako twórczy proces poznawania odmienności poglądów, zachowań i potrzeb każdej ze stron.

Obszary, w których można zastosować mediację:

mediacje rodzinne:

 • alimenty (istnienie, wysokość, płatności)
 • ugody do świadczenia 500 +
 • spory o kontakty z dziećmi/ plany rodzicielskie i inne
 • okołorozwodowe (współposiadanie, sposób podziału majątku, spłaty, spory o ewentualny sposób rozwiązania małżeństwa)
 • pojednanie.

mediacje cywilne:

 • spory lokalowe i sąsiedzkie
 • mediacje okołospadkowe
 • podział majątku, roszczenia odszkodowawcze, zadośćuczynienia, naruszenie dóbr osobistych
 • inne

mediacje pracownicze:

 • porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą
 • spory o sposób rozwiązania stosunku pracy
 • spory o zaległe wynagrodzenie
 • spory o świadectwo pracy (wydanie, sprostowanie)
 • podstawy zatrudnienia
 • mobbing

mediacje gospodarcze:

 • spory o zapłatę
 • zmiany terminów, formy płatności
 • rozłożenie wierzytelności na raty
 • spory w przedmiocie zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie mediacji jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do naszej kancelarii w Opolu. Adres kancelarii adwokackiej to: 45-222 Opole Chabrów 60. Z mediatorem możesz się również skontaktować telefonicznie lub mailowo. Więcej informacji w zakładce kontakt.

Mediator

Przemysława Cecuga

tel.: 601 848 408
dyżur w kancelarii:
środa od 16 do 19
mail: pcecuga@gmail.com

www.cecuga-mediator.pl

dzień mediacji: środa od 16 do 19

Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych regulują przepisy:

 1. Kodeksu postępowania karnego w art. 23 a, 40 § 1 pkt 10, 107 § 3k, 492-494, 619 § 2;
 2. Kodeksu karnego w art. 53 § 3 kk
 3. Kodeksu wykroczeń w art. 45 § 2a
 4. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07.05.2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 716).

Treść ugody mediacyjnej sąd bierze jednak pod uwagę przy rozstrzygnięciu sprawy karnej, co może skutkować dla sprawcy:

 • nadzwyczajnym złagodzeniem kary (art. 60 § 2 pkt 1 kk);
 • odstąpieniem od wymierzenia kary, a nawet od obligatoryjnego orzeczenia środka karnego we wszystkich wskazanych w ustawie przypadkach;
 • uwzględnieniem wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się karze (art. 387 kpk);
 • uznaniem faktu zawarcia ugody jako okoliczności łagodzącej przy wymiarze kary.

W sprawie z oskarżenia prywatnego, zawarcie ugody w postępowaniu mediacyjnym skutkuje umorzeniem postępowania karnego. W toku posiedzenia pojednawczego lub w wyniku mediacji, dopuszczalne jest pojednanie, obejmujące również inne sprawy z oskarżenia prywatnego, toczące się pomiędzy tymi samymi stronami. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia pozostające w związku z oskarżeniem. (art. 492 – 494 kpk).

Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania, ponosi je Skarb Państwa (art. 619 § 2 kpk).