Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są  Adwokat Anna Maria Rop,   Adwokat Liliana Trzaskoś,    Mediator Przemysława Cecuga i Psycholog Katarzyna Wojutyńska

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe następujących kategorii osób:

 

 1. klientów Kancelarii będących osobami fizycznymi,
 2. w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 4. osób zgłaszających się w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez Kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
 5. osób współpracujących w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez adwokatów, mediatora i psychologa;

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: ul Chabrów 60, 45-221 Opole

 

 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu:

 

 1. zawarcia i wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zawarcia i wykonania umowy o mediację lub o pomoc psychologiczną zgodnie z zasadami wymienionymi . 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administratorzy uznają w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;

 

 1. Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy i osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorach..

 

 1.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom Kancelarii, adwokackiej lub mediacyjnej którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądom i organom państwowym) oraz podmioty świadczące usługi: informatyczne, płatnicze; księgowo- finansowe; drukarskie; pocztowe oraz kurierskie.

 

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3.  żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

 

 1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.